«Էրեբունի» բժշկական կենտրոն

Գլխավոր

Համլետ Հայրապետյան Համլետ Հայրապետյան Գրել նամակ «Էրեբունի» ԲԿ սրտաբանական կլինիկայի ղեկավար, ՀՀ ԱՆ խորհրդատու սրտաբանության գծով սրտաբան բ.գ.դ. պրոֆեսոր Cardioerebouni@yahoo.com
Կենսագրական տվյալներ
1982-1988         Երևանի պետական բժշկական համալսարան
1988-1989     Կազանի բժիշկների կատարելագործման պետական ինստիտուտ, Կազան ՌԴ
1989-1990     Երևանի բժիշկների կատարելագործման պետական ինստիտւտ
2001     Երևանի բժիշկների կատարելագործման պետական ինստիտւտ
2003     Բակուլևի անվան գիտական կենտրոն, Մոսկվա ՌԴ
2007-2008     Ժորժ Պոմպիդուի անվան Եվրոպական հոսպիտալ, Փարիզ Ֆրանսիա
      Մասնագիտական զարգացում և կարիերա
1991-2001     Էրեբունի ԲԿ անհետաձգելի սրտաբանության բաժանմունքի բժիշկ
2001-2004     Էրեբունի ԲԿ գլխավոր  տնօրենի տեղակալ ախտորոշման գծով
2001-առ այսօր
    Էրեբունի ԲԿ անհետաձգելի սրտաբանության բաժանմունքի վարիչ
2004-առ այսօր
    Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր սրտաբան
      Մասնագիտական հմտություններ
1989-առ այսօր     սիրտ-թոքային ռեանիմացիա   
2001-առ այսօր     էխոսրտագրություն
1991-առ այսօր     ստրեսս-տեստեր
1991-առ այսօր     հոլտեր-մոնիտորինգ 
2003-առ այսօր     ինտերվենցիոն սրտաբանություն
      Ակադեմիկ գործունեություն /դասավանդում/
1993-1999     ԵրՊԲՀ սրտաբանության ամբիոնի ասիստենտ
1999-2014     ԵրՊԲՀ սրտաբանության ամբիոնի դոցենտ
2014-առ այսօր
    ԵրՊԲՀ սրտաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր
      Մասնագիտական ասոցիացիաներում անդամակցություն
1997-առ այսօր
    Սրտաբանության Եվրոպական ընկերության անդամ
1997-առ այսօր     Սրտաբանների Հայկական Ընկերության Վարչության անդամ
2009-առ այսօր
    ESC –ի Սուր սիրտ-անոթային պաթոլոգիաների ընկերության անդամ
2010-առ այսօր     Սրտաբանության Եվրոպական ընկերության պատվավոր անդամ (FESC)
2010-առ այսօր
    ESC –ի Սրտային անբավարարության ընկերության անդամ
2013-առ այսօր     Էխոսրտագրության Ամերիկյան Ընկերության անդամ
      Պարգևներ
2002, 2011     ՀՀ առողջապահության նախարարի պատվոգեր
2005     ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի շնորհակալագիր
2011     «Մխիթար Հերացի» մեդալ
2013     Ֆ. Նանսենի անվան Ոսկե մեդալ
      Տպագրած աշխատանքներ
      76  abstracts and articles, 1 monography   
      Տիրապետման լեզուներ
      ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (լավ)
      Համակարգչային ծրագրերի տիրապետում
      Microsoft office, Advanced Internet searching skills   

 

 
Տպագրված գիտական աշխատանքներ
N Վերնագիր Որտեղ է տպագրվել Հեղինակ Համահեղինակներ
1 Եռփեղկ փականի օղի սիստոլիկ էքսկուրսիան ՁՓ սրտամկանի ստորին պատի ST սեգմենտի էլևացիայով սուր ինֆարկտի սուր շրջանում. պրոգնոստիկ նշանակությունը և ազդեցությունը էրգոմետրիկ ցուցանիշների վրա Հայաստանի սրտաբանների VIII վեհաժողովի ժողովածու, 2011. 41-42 (0) Համլետ Հայրապետյան
2 Աջ փորոքի մորֆոֆիզիոլոգիական և պաթոֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները Медицинский вестник Эребуни. 2012,N 4 (52),с. 68-73. (0) Համլետ Հայրապետյան Ադամյան Կ.Գ.
3 Ձախ և աջ փորոքների սրտամկանի կատարողական գործակիցներիկանխագուշակիչ նշանակությունը և երկու փորոքների սրտամկանի նոր համակցված կատարողական գործակցի ներկայացումը ձախ փորոքի սրտամկանի ST սեգմենտի էլևացիայով ստորին ինֆարկտի ժամանակ Медицинский вестник Эребуни. 2013; 3(55):84-94 (0) Համլետ Հայրապետյան
4 Աջ փորոքի սրտամկանի ինֆարկտի կլինիկական և պրոգնոստիկ նշանակությունը ձախ փորոքի ստորին տեղակայման սրտամկանի սուր ինֆարկտի ժամանակ Медицинский вестник Эребуни. 2013; 3(55):73-83. (0) Համլետ Հայրապետյան
5 Աջ փորոք. մորֆոֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները Медицинская Наука Армении, 2013; LIII(4):3-7. (0) Համլետ Հայրապետյան Ադամյան Կ.Գ.
6 Աջ փորոքի սրտամկանի ինֆարկտ. տարածվածությունը, ախտաբանական ֆիզիոլոգիան, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժման առանձնահատկությունները, պրոգնոզը Медицинский вестник Эребуни. 2013; 4 (55):110-119. (0) Համլետ Հայրապետյան
7 Աջ փորոքի պսակային արյունամատակարարումը Медицинский вестник Эребуни. 2013; 4(55):105-109. (0) Համլետ Հայրապետյան
8 Безболевая ишемия миокарда. Клиническая медицина. Москва 1991; 4:99-102. (0) Համլետ Հայրապետյան Чарчоглян Р.А.
9 Клиническая и прогностическая информативность безболевой ишемии миокарда в раннем постинфарктном периоде. Терапевтический архив. Москва 1991; 2: 40-42. (0) Համլետ Հայրապետյան Чарчоглян Р.А., Арутюнян С.Т.
10 Фракция выброса как предиктор раннего постинфарктного прогноза. Тезисы докладов 1-го сьезда Ассоциации специалистов ультразвуковой диагностики в медицине. Москва 1991; 48. (0) Համլետ Հայրապետյան Арутюнян С.Т., Чарчоглян Р.А.
11 Клиническое и прогностическое значение БИМ и реципрокных изменений ЭКГ при остром инфаркте миокарда Мат. научной конф., тез. докл. и аннот. статьи НИЗ МЗ РА, 26-27 октября, 1995г., Ереван, с. 32. (0) Համլետ Հայրապետյան Адамян К.Г., Тер-Григорян В.Р.
12 Раннее назначение ингибиторов ангиотензинконвертирующего фермента при остром инфаркте миокарда Научные труды и сообщ. НИЗ МЗ РА, 1996. Ереван; 1,123. (0) Համլետ Հայրապետյան Адамян К.Г., Тер-Григорян В.Р.
13 Сравнительная оценка и влияние на клиническое течение и прогноз заболевания фракций выброса левого и прового желудочков при сочетанном инфаркте миокарда обеих желудочков. Научные труды. IV конгресс кардиологов Армении. 2001. Стр18. (0) Համլետ Հայրապետյան
14 Клиническое и прогностическое значение повреждения миокарда правого желудочка и развития острой правожелудочковой недостаточности при остром инфаркте миокарда левого желудочка Научные труды. V конгресс кардиологов Армении 2003:22. (0) Համլետ Հայրապետյան
15 Влияние вовлечения миокарда правого желудочка на клиническое течение, прогноз и эргометрические параметры при остром инфаркте миокарда левого желудочка с элевацией сегмента ST Медицинская Наука Армении, 2010, N 4, с. 86. (0) Համլետ Հայրապետյան Адамян К.Г.
16 Систолическое смещение трикуспидального кольца при остром нижнем инфаркте лового желудочка с элевацией сегмента ST: эргометрические параметры Медицинская Наука Армении 2011; 1:80-87. (0) Համլետ Հայրապետյան Адамян К.Г.
17 Суммарный индекс Tei обоих желудчков как маркер прогноза при остром инфаркте миокарда левого желудочка нижней локализации с элевацией сегмента ST Медицинская Наука Армении 2011; 2:91-100. (0) Համլետ Հայրապետյան
18 Эхокардиографическая оценка правого желудочка при остром инфаркте миокарда Медицинская Наука Армении 2012; 2:58-66. (0) Համլետ Հայրապետյան
19 Первичноe коронарноe стентированиe при нижнем инфаркте миокарда левого желудочка с элевацией сегмента ST и вовлечением и без вовлечения правого желудочка Научные труды 9-го конгресса кардиологов Армении. Ереван 2013:139-140. (0) Համլետ Հայրապետյան
20 Эхокардиография при инфаркте миокарда правого желудочка Кардиоваскулярная терапия и профилактика, Москва 2013:12(3):58-62. (0) Համլետ Հայրապետյան Адамян К.Г.
21 Клиническая эффективность первичного коронарного стентирования и его влияние на прогноз при нижнем инфаркте миокарда левого желудочка с элевацией сегмента ST и с вовлечением и без вовлечения правого желудочка Профилактическая медицина. Москва 2013; 2:39-44. (0) Համլետ Հայրապետյան
22 Особенности поражения коронарных артерий при инфаркте миокарда правого желудочка Кардиоваскулярная терапия и профилактика. Москва 2013; 12(4):32-35. (0) Համլետ Հայրապետյան Адамян К.Г.
23 Первичное коронарное стентирование при нижнем инфаркте миокарда левого желудочка с вовлечением и без вовлечения правого желудочка Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург 2013; 7(14),5:10-14. (0) Համլետ Հայրապետյան
24 Влияние вовлечения миокарда правого желудочка на эргометрические показатели при инфаркте миокарда левого желудочка с элевацией сегмента ST нижней локализации Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург 2013; 7(14), 5:14-15 (0) Համլետ Հայրապետյան
25 Выраженность транзиторной ишемии миокарда при холтер-мониторировании ЭКГ после острого инфаркта миокарда нижней стенки левого желудочка в зависимости от наличия или отсутствия вовлечения миокарда правого желудочка Международный научно-исследовательский журнал. Екатеринбург 2013; 8(15),4:5-7. (0) Համլետ Հայրապետյան
26 The effect of right ventricular leisure on the acute phase of left myocardial infarction Acute Cardiac Care Congress, European Heart Journal 2006; 8(S2):36-37. (0) Համլետ Հայրապետյան
27 Influence of associated right ventricular infarction on clinical course, prognosis, and ergometric parameters physical tolerance in patients with left ventricular ST segment elevated acute myocardial infarction The Journal of Heart Disease 2010; 7(1):38. (0) Համլետ Հայրապետյան
28 Влияние вовлечения миокарда правого желудочка на клиническое течение, прогноз и эргометрические параметры при остром инфаркте миокарда левого желудочка с элевацией сегмента ST Медицинская Наука Армении 2010; 4:86-92. (0) Համլետ Հայրապետյան Адамян К.Г.
29 Influence of associated right ventricular infarction on clinical course, prognosis, and physical tolerance in patients with left ventricular ST segment elevated acute myocardial infarction European Heart Journal Supplements, 2010; 12(SF):F74-F95 (0) Համլետ Հայրապետյան
30 Direct renin inhibitor aliskiren in acute phase of the left ventricular myocardial infarction with ST segment elevation: safety and efficiency The Journal of Heart Disease, July 2011. 56 (0) Համլետ Հայրապետյան Muradyan F.H.
31 Tricuspid annular plane systolic excursion in acute left ventricular inferior myocardial infarction with ST segment elevation: prognostic importance and influence on ergometric parameters European Heart Journal, Abstr Suppl 2011; 32:1063. (0) Համլետ Հայրապետյան
32 How is right ventricular involvement related with mortality and rehospitalization rates in acute inferior myocardial infarction with ST segment elevation? The Journal of Heart Disease, Abstr Suppl 2012; 13:1431. (0) Համլետ Հայրապետյան Adamyan K.G., Muradyan F.H.
33 Tricuspid annular plane systolic excursion as a predictive measure of in-hospital mortality and acute cardiac complications in acute inferior myocardial infarction with ST segment elevation European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, Abstr Suppl 2012; 1(S1):114. (0) Համլետ Հայրապետյան
34 Assessment of the combined Tei index and tricuspid annular plane systolic excursion as mortality and morbidity estimator in acute inferior myocardial infarction with ST segment elevation European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care, Abstr Suppl 2012; 1(S1):104. (0) Համլետ Հայրապետյան Adamyan K.G.
35 Myocardial performance indices of both ventricles as prognostic markers in left inferior myocardial infarction with ST segment elevation. Eur J Echocardiography, Abstr Suppl 2012; 13(S1):i172. (0) Համլետ Հայրապետյան Adamyan K.G.
36 The safety and effectiveness of double rennin-angiotensin-aldosterone system blockade in acute myocardial infarction The Journal of Heart Desease, (2012) 41 (Abstract Supplement), 1444. (0) Համլետ Հայրապետյան Muradyan F.H.
37 A double-blind, randomized, parallel, placebo-controlled study examining the effect of cross-linked polyelectrolyte in heart failure patients with chronic kidney disease European Journal of Heart Failure (2012) 14(8):922-930 (0) Համլետ Հայրապետյան M.R. Costanzo, J.T. Heywood, B.M. Massie, J. Iwashita, L. Henderson, M. Mamatsashvili, H. Sisakian, P. Sager, D. J.van Veldhuisen, D. Albrecht
38 Prognostic usefulness of the tricuspid annular plane systolic excursion in patients with acute inferior myocardial infarction European Heart Journal, Abstr Suppl 2013; 34:234. (0) Համլետ Հայրապետյան Adamyan K.G.
39 Prognostic value of left and right ventricle myocardial performance indices and introduction of a new combined myocardial performance index of both ventricles in left inferior ST segment elevation myocardial infarction Научные труды 9-го конгресса кардиологов Армении. Ереван 2013:191. (0) Համլետ Հայրապետյան Adamyan K.G.
40 Prognostic value of left and right ventricle myocardial performance indices and introduction of a new combined myocardial performance index of both ventricles in left inferior ST segment elevated myocardial infarction Медицинский вестник Эребуни 2013; 3(55):84-94. (0) Համլետ Հայրապետյան
41 Myocardial performance index: is it worth summing up left and right indices in left inferior STEMI? Международный научно-исследовательский журнал. 2013; Екатеринбург. 10(17) ,5:6-9 (0) Համլետ Հայրապետյան
42 Life-threatening cardiac complications in patients with acute inferior STEMI with right ventricular involvement European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care Abstract Supplement 2013; 1(S2):29. (0) Համլետ Հայրապետյան
43 Right Ventricular Infarction: Prognostic Importance of Echocardiography Lambert Academic Publishing. Saarbrucken, Germany. 2014. (Monography) (0) Համլետ Հայրապետյան
Համաձայն «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» օրենքի՝ լրատվական նյութերից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է բացահայտի լրատվական նյութի էական մասը: Կայքում լրատվական նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս քաղվածքի վերնագրում լրատվական միջոցի անվանման նշումը պարտադիր է, նաեւ պարտադիր է կայքի ակտիվ հղումի տեղադրումը:
Դեպի վեր